ចុះស្ទង់ទិន្នផល និងប្រមូលផលជាកស្តែងដំណាំពោតក្រហម

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ +លោក សេង សីសាក់ ប្រធានការិយាល័យផែនការ គណនេយ្យ +លោក ដុក សាវឿន ប្រធានការិយាល័យក្សេត្រសាស្រ្ត និងផលិតភាពកសិកម្ម +លោក ចិន ចន្ថា អនុប្រធានការិយាល័យផែនការគណនេយ្យ +កញ្ញា នី ស្រីលីស មន្ត្រីការិយាល័យផែនការ គណនេយ្យ +លោក រិទ្ធ រ៉ា មន្រ្តីការិយាល័យផែនការ គណនេយ្យ ចុះអង្កេតវាស់ស្ទង់ទិន្នផលដំណាំពោតក្រហមនមូលដ្ឋានឃុំជីរោទ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ។

ដោយមានកសិករចូលរួមសហការចំនួន ៥រូប ដែលទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ +ពូជពោតក្រហម ពូជ 935 -សំណាកទី១ ទំហំ ៥មx៥ម ទម្ងន់ពោតសើម ១២,៥០គ.ក្រ -សំណាកទី២ ទំហំ ៥មx៥ម ទម្ងន់ពោតសើម ១៤,៥០គ.ក្រ -សំណាកទី៣ ទំហំ ៥មx៥ម ទម្ងន់ពោតសើម២៦,៥០គ.ក្រ -ទិន្នផលមធ្យមពោតសើម (គ្រាប់) បាន ៧ ១២០គ.ក្រ/ហត ***ក្រោយកាត់ចេញកម្រិតស្ទង់ទិន្នផល និងប្រមូលផលជាកស្តែងលំអៀង ១៥% ពោតសើម (គ្រាប់)ទទួលបានទិន្នផល ៦ ៥២០គ.ក្រ/ហត។

ដកស្រង់ពី៖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ