បណ្តាញសង្គម

មក​ស្គាល់​ក្លឹប​​ ដែល​ធ្លាប់​ឈ្នះ​ពាន​ UEFA Champions League

ខាងក្រោមនេះជាក្លឹបបាល់ទាត់ ដែលធ្លាប់ឈ្នះពាន UEFA Champions League ចាប់ពីពាននេះបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៥៥ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន បើយោងតាមស្ថិតិរបស់ស្ថាប័ន UEFA ផ្ទាល់៖

១. ក្លឹប Real Madrid៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១៤ដង។

២. ក្លឹប AC Milan៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៧ដង។

៣. ក្លឹប Liverpool៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៦ដង។

៤. ក្លឹប Bayern Munich៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៦ដង។

៥. ក្លឹប Barcelona៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៥ដង។

៦. ក្លឹប Ajax៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៤ដង។

៧. ក្លឹប Manchester United៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៣ដង។

៨. ក្លឹប Inter Milan៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ៣ដង។

៩. ក្លឹប Chelsea៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ២ដង។

១០. ក្លឹប Nottom Forest៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ២ដង។

១១. ក្លឹប Benfica៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ២ដង។

១២. ក្លឹប Juventus៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ២ដង។

១៣. ក្លឹប Porto៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ២ដង។

១៤. ក្លឹប Borussia Dortmund៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

១៥. ក្លឹប Feyenoord៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

១៦. ក្លឹប Marseille៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

៧. ក្លឹប Aston Villa៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

១៨. ក្លឹប Hamburg៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

១៩. ក្លឹប Crvena Zvezda៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

២០. ក្លឹប FCSB៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

២១. ក្លឹប PSV Eindhoven៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង។

២២. ក្លឹប Celtic៖ ធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នេះ ១ដង៕