ផ្សាយផ្ទាល់


បណ្តាញសង្គម

ទំនាក់ទំនង

ឯកឧត្តម ស ស៊ីណា ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៧ ៤៤១ ៤៤៦ / ០៩៧៧ ៤៤១ ៤៤៦ 

លោក ធីន ស៊ីថាច អនុប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៦១ ៧ ០០០០ ៨ 

លោក វ៉ាន់ វីរៈ អនុប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩៨ ៨១ ៨០ ៨០ / ០៧១ ៣១១ ៧១៧១

លោកស្រី ឃុន ដាលី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧១ ៣១១៥ ៧៧៧

លោក ស ស៊ីសុភត្រា ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ 

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៨ ៤៤៤ ២៦ ៤៦

លោក ទូច សុវី ប្រធានការិយាល័យទូរទស្សន៍ 

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧១ ៣១០ ៨០០០

លោក ជី ចំរ៉ុង ប្រធានការិយាល័យវិទ្យុ 

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩២ ៥៥៥ ១៥៣

លោក ហ៊ឹម លុកម៉ាន ប្រធានស្តីទីការិយាល័យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន 

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៧៥ ០០០ ៤

 

អាស័យដ្ឋាន

ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ